• Het beste uit mensen naar boven brengen met de PAS-TalentAnalyse (PTA)
    dat is waar PAS-Talent voor staat


 

Talent Management

In uw organisatie is het van belang het talentpotentieel van mensen goed in beeld te hebben. Dit met oog op optimale inzetbaarheid op de lange termijn. Er wordt immers steeds meer van mensen wordt gevraagd in tijden van toenemende verandering en onzekerheid. Ook met het oog op vitaliteit en mentale gezondheid, en voorkomen van vastlopen of uitval van de werknemer, is het belangrijk dat het talentpotentieel van mensen zo goed mogelijk wordt benut en aansluiting houdt bij wat er van hen wordt gevraagd op de werkvloer.

De meerwaarde van een talentanalyse ligt in een betere fit tussen persoon en werk, waardoor betrokkenheid en vitaliteit toenemen. Voor de werkgever betekent dit minder uitval en gemotiveerde werknemers. Plezier in het werk en meer productiviteit gaan hand in hand.

PAS-TalentAnalyse (PTA)

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun persoonlijkheid ligt.

Wij bieden een instrument dat het talent van uw personeel goed in kaart brengt. Het talentanalyserapport, het Talenten PAS-Poort, wordt toegelicht in een loopbaangesprek, dat een belangrijk onderdeel vormt van de talentanalyse. Door middel van dit talentassessment krijgt zowel de werkgever/opdrachtgever, als de deelnemer duidelijk in kaart op welk vlak zijn specifieke talenten liggen en hoe hij deze in zijn werk het beste kan inzetten. Tevens biedt de talentanalyse een goed vertrekpunt om handen en voeten te geven aan deelnemers in een loopbaansituatie.

PAS-Talent

 
Wij zijn ervaren psychologen, betrokken bij mensen, en bieden in dit proces een belangrijke ondersteunende rol. Niet alleen in de analyse, maar ook in het draagvlak en commitment voor de resultaten. Juist onze combinatie van zowel onze ervaring, kennis van techniek en instrumenten, als ook de menselijke kant in de coaching en begeleiding, geeft ons meerwaarde in deze rol.

PTA-Talentenmodel

De PTA-Talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van persoonlijkheid, drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Met de PTA-Talentenanalyse worden vanuit een modern, wetenschappelijk gefundeerd persoonlijkheidsmodel 5-tweedimensionale overkoepelende persoonlijkheidsfactoren (BIG5) en 32 deelfacetten van persoonlijkheid in kaart gebracht. Hierdoor krijgen we zicht op 42 talenten die, naast de BIG5-Persoonlijkheidsfacotoren zelf, uitvoerig in kaart worden gebracht. Het invullen van de  talentenanalyse neemt circa een uur in beslag.

Met PTA-Talentenanalyse methode volgt u de volgende stappen voor het invoeren van talentmanagement:

  • Het juiste talent aantrekken
  • Het juiste talent selecteren
  • Talent effectief ontwikkelen en (her)plaatsen (intern-extern)

PTA-Tarief

Het tarief voor de PAS-TalentAnalyse bedraagt € 695 per deelnemer. U ontvangt een waardevolle deelnemer-rapportage, het Talenten PAS-Poort, welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en uw deelnemer positief bekrachtigt. Hierdoor worden de uitkomsten meestal herkend en geaccepteerd. Het tarief is inclusief een toelichtend loopbaangesprek van 1,5 uur.

Wij adviseren dit nog aan te vullen met een extra module cognitief talent/niveaubepaling (denkniveau). De meerkosten hiervoor zijn € 100.

Aanvullend bevelen wij aan dat er een driegesprek (€ 195) met de werkgever/leidinggevende plaatsvindt, met het oog op optimale implementatie van de resultaten voor verankering in de organisatie.


PAS-Talent is onderdeel van de PAS-HRM groep.